Report Hàn


FAKE IP HÀN ==>> TUT RÍP HÀN
TUT1: Ngôn ngữ hàn nhé :)
https://web.facebook.com/help/contact/295309487309948
vào link trên.
B1: chọn: Ai đó đã tạo một tài khoản giả mạo tôi hoặc một người bạn
B2: chọn: Không
B3: chọn: Vâng, tôi là người đang bị mạo danh
B4:
ô đầu tiên: điền tên đầy đủ của victim vào
ô thứ 2: điền email của mình vào
ô thứ 3: Điền tên của victim vào lần nữa
ô thứ 4: check mail ẩn của victim rồi điền vào
ô thứ 5: copy link victim rồi dán vào
bước 5: FAKE CMND thông tin của victim rồi thêm tệp vào để gửi( chỉ cần fake tên và ngày sinh của victim
Bước 7: phần ghi chú: '' 계정은 저를 가장한다. 가짜 신분증을 사용하면 페이스 북의 보안을 건너 대중은 사기에 사용합니다. 지금은이 계정을 삭제하도록 요청했습니다. 그룹 페이스 감사합니다''
TUT2:
Link: https://web.facebook.com/help/contact/209046679279097
Dòng 1 : link victim
Dòng 2 : Tên victim
Dòng 3 : Chọn ít hơn 9 năm
Dòng 4 :
아기가 포토샵으로 만든 가짜 신분증을 사용했기 때문에의이 계정을 잠글 있습니다. 페이스 북은 사기 부정 행위에 대한 있습니다. 나는이 아기가 지금 그룹 페이스 북을 고정하는 것이 좋습니다.
vào báo cáo => đây là tài khoản giả mạo => khác => gửi
Dùng tut 1 xog qua tut 2
Ps: Cmnd chuẩn sẽ die n
hanh

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Ảnh Bìa Tâm Trạng] Anh Sẽ Về Sớm Thôi

Share Tut Report Apps Nguyên Thủy Link 767 Mới 767 - Thanh Huy IT